Общи условия на Примекс Отговорност

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРИМЕКС ОТГОВОРНОСТ

 

1.Предоставяне, срок и обхват на Примекс Отговорност

Примекс Отговорност е ангажимент от страна на Примекс в рамките на 12 месеца да Ремонтира* или замени Гума**, която е претърпяла Повреда**, при заплащане от страна на клиента на съответната Такса****. Примекс Отговорност дава допълнителна защита на закупената от клиента Гума, извън предоставената гаранция на производителя.

Настоящият документ се запазва от клиента до изтичане на срока по Примекс Отговорност. Условията на Примекс Отговорност важат само при представяне на настоящия документ. 

Примекс Отговорност се предоставя от Примекс срещу заплащане и е в допълнение към фабричната гаранция, предоставяна от производителя на гумите.

Примекс Отговорност покрива Еднократния Ремонт или Подмяна на всяка Гума, която е претърпяла Повреда, в случай че:

• е закупена в комплект от 2 или 4 броя, за които е платена такса Примекс Отговорност;

• маркирана е в център Примекс;

• монтирана е в център Примекс;

• се използва на същия автомобил, на който е била монтирана при покупката й, в срок от 12 месеца от датата на покупката й. 

Ремонтът или Подмяната включват следните дейности в резултат от Повреда на гума, настъпила през периода от 12 месеца от датата на покупка:

• Ремонт, монтаж, демонтаж, сваляне, качване и баланс на Гума и не включват смяната на вентили;

• Гума за подмяна, ако при Повреда на гума ремонтът на увредената Гума не е възможен;

• Монтаж и/или баланс на Гумата за подмяна.

Ремонтът или Подмяната на Гумата могат да бъдат извършени до 2 (два) работни дни във всеки един център Примекс в цялата страна независимо от местоположението на центъра Примекс, в който е закупена и монтирана Гумата, при условие, че от клиента е платена Таксата и бъде представен настоящият документ (Примекс Отговорност).

Примекс Отговорност покрива разхода за Гумата за подмяна до размера на покупната стойност, дисконтирана съгласно следната скала:

 

AH Начална Дълбочина АД Настояща Дълбочина 8 mm> 7 mm> 6 mm> 5 mm> 4 mm> 3 mm>
 9 mm  9 mm  83%  66%  50%  33%  16%  0%
 8 mm  8 mm    80%  60%  40%  20%  0%
 7 mm  7 mm      75%  50%  25%  0%
 6 mm  6 mm        66%  33%  0%
 5 mm  5 mm          50%  0%

 

Гумата в mm - (АД - 3 )/ (AН - 3) * 100%, където:

АД - действително измерената дълбочина на протектора в mm. Тя се определя като средноаритметична дълбочина измерена в три взаимно перпендикулярни сечения на гумата по окръжността; Във всяко сечение, дълбочината на протектора се измерва в зоната на 3/4 от широчината на гумата;

АН - дълбочината на протектора на нова гума от същия типов размер в mm;

 3 - минимално допустимата дълбочина на протектора в mm, като полученият резултат показва остатъчната стойност на Гумата.

 

Разликата между покупната стойност и дисконтираната стойност, покрита от Примекс Отговорност, се доплаща от клиента.

Примекс Отговорност не е валидна за Гумата за подмяна. Клиентът не може да сключи нова Примекс Отговорност за подменената гума.

Примекс Отговорност не се предоставя за автомобили, които дори временно се използват като таксиметрови автомобили или коли под наем.

2. Сключване на Примекс Отговорност

С подписване на настоящия документ и заплащане на таксата, Примекс Отговорност се счита за сключена. 

Един разпечатан екземпляр от документа се връчва на купувача. Примекс отговорност важи само при представяне на оригинал на настоящия документ.

3. Примекс Отговорност не покрива:

• загуби и/или вреди от умишлени или злоумишлени действия от страна на клиента или лица, или такива, причинени от кражба, вандализъм или злоупотреба;

• загуби и/или вреди, причинени от тежки атмосферни въздействия или пожар, или такива, настъпили в резултат на пътно-транспортно произшествие (ПТП);

• загуби и/или вреди, възникнали в резултат на война, стачки, тероризъм и други политически, идеологически, и/или социални действия; 

• загуби и/или вреди, причинени от неправилна поддръжка като: налягане в гумата, различно от препоръчаното; натоварване, превишаващо препоръчителното от производителя; повреди в резултат на участия в състезания; повреди от механична неизправност на превозното средство като дефектни спирачки, амортисьори или неподходящи джанти; влошаване на състоянието на гумата в резултат на продължителен контакт с минерални масла, въглеводород, разредители или киселини; 

• разходи за допълнителни действия като регулиране на преден и заден мост или други, които биха могли да възникнат успоредно в случай на Повреда на гумата;

• загуби и/или вреди  в резултат от модифициране структурата на Гумата като поправки, направени от трети страни, нарязване или употреба съвместно с дефектни компоненти, както и извършена вулканизация в различен от Примекс сервизен център;

• загуби и/или вреди, настъпили пряко или непряко в резултат на събития, в които участниците са били под влияние на алкохол, упойващи вещества и/или наркотици; 

• разходи за ремонт на повредена Гума, извършени извън център на Примекс, или за закупуване на гума, различна от Гума за подмяна;

• Повреда на гума, която се покрива от гаранция на производителя;

• загуби и/или вреди, установени след изтичане на периода от 12 месеца.

4. Използвани понятия

* Ремонт - ремонт на автомобилна гума е процедура, при която гумата става отново годна за употреба след претърпяна Повреда

** Гума – гума за лек автомобил или SUV/4x4, която не е за лекотоварен автомобил, не е подсилена или Run flat

*** Повреда - непредвидена щета, довела до пълно или частично разрушаване на Гума в резултат на удар в бордюр, тротоар или стена или в резултат на попадане в дупки на пътя или в резултат на проникване на пирони, стъкло или друго чуждо тяло или в резултат на други пътни опасности, вследствие на което е настъпило издуване, или сцепване на стената на гумата

**** Такса – плащане от страна на клиента за придобиване на Примекс Отговорност, както следва:

- при покупка на гума на стойност до 199,99 лв с ДДС – 4,20 лв с ДДС на гума;

- при покупка на гума на стойност от 200,00 лв до 499,99 лв с ДДС – 7,20 лв с ДДС на гума;

- при покупка на гума на стойност от 500,00 лв до 799,99 лв с ДДС – 10,80 лв с ДДС на гума;

- при покупка на гума на стойност над 800,00 лв с ДДС – 15,00 лв с ДДС на гума.

 

 

Абонирай се за нашия E-mail бюлетин: