Общи гаранционни условия

Настоящите Общи гаранционни условия уреждат правата и задълженията на клиентите на Примекс във връзка с гаранцията и рекламацията на стоки. 

Ангажиментът към нашите клиенти не приключва с продажбата. Примекс предлага две нива на гаранционна защита: на ниво продукт и на ниво монтаж.

 

ГАРАНЦИЯ НА НИВО ПРОДУКТ - ГУМИ

Договорът (фактурата) и гаранционната карта се запазват от купувача до изтичане на гаранционния срок. Гуми, предоставени за рекламация, се разглеждат само след прeдоставяне на гаранционна карта от страна на купувача.

При предявяване на рекламация ще получите компетентно становище в срок от 15 дни.  

Гаранцията за продукт е стандартна и касае производствени дефекти на гумите за срок от 24 месеца след закупуването им. 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА: 

При поява на производствен дефект при нормална експлоатация и обслужване на гумите през гаранционния период, когато от грайфера остават не по-малко 1,6 мм, представете гумата в центъра за гуми и сервиз. Ако при изследване на гумата от страна на фирмените представители се окаже, че гумата има производствен дефект, уреждането на рекламацията става на базата на продажната цена, намалена с процентното износване, като се отчита остатъчната използваема дълбочина на шарката, която е оригиналната дълбочина, намалена с 1,6 мм. В указания срок от датата на покупката гумите, показали фабричен дефект, се заменят със съответното доплащане.

ГАРАНЦИЯТА Е НЕВАЛИДНА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

o Гуми с дефекти, които са пряк резултат от модифициране структурата на гумата като поправки, направени от трети страни, нарязване или употреба съвместно с дефектни компоненти като вътрешна гума, колан или джанта;

o Употребата на вътрешни гуми при гуми за монтиране без вътрешна гума;

o Гуми, чиито условия на експлоатация не съответстват на обозначенията на гумата (товар, скорост, налягане) и на нейното приложение;

o Гуми, повредени при външни влияния (монтаж, демонтаж, състояние на превозното средство, спукване от външно тяло, увреждане при пожар и злополука, механично или химическо увреждане и т.н.);

o Рекламации, свързани с бързо и неравномерно износване за леки, товарни и селскостопански гуми;

o Натрошаване или оронване на всички видове гуми;

o Товарни гуми, чийто риборд-ъгъл е повдигнат/деформиран повече от 7 мм;

o Леки и товарни гуми: смущение при шофиране след износването на първите 10% от законната дълбочина на грайфера. Изключения могат да бъдат направени при съществуващ дефект на гумата, когато клиентът може да докаже с документи, че проблемът е заявен преди 10%-ното износване на гумата;

o Селскостопански и индустриални гуми: смущения при шофиране след износването на първите 10% от дълбочината на грайфера или след 500 работни часа, което се случи първо. Изключения могат да бъдат направени при съществуващ дефект на гумата, когато клиентът може да докаже с документи, че проблемът е заявен преди 10%-ното износване на гумата или преди гумата да е достигнала 500 работни часа;

o Издутини на страницата след износване на първите 10% от дълбочината на грайфера на леките гуми.

 

ГАРАНЦИЯ НА НИВО МОНТАЖ - ГУМИ

Гаранцията на ниво монтаж се прилага единствено когато дейностите по демонтаж, монтаж и баланс на гумите са извършени в център Примекс. 

Ние гарантираме, че монтажът на гумите ще бъде без дефекти и предоставяме на клиента срок от 15 дни, в който безплатно ще извършим повторен демонтаж, монтаж или баланс в случай че такива се появят. 

Гаранцията на ниво монтаж не покрива дейности, извършени от други сервизни центрове, различни от Примекс.

Независимо от търговската гаранция “Примекс” отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112 до чл.115 от ЗАКОНA ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката всъответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин наобезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1.

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от

предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на

потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.

 

ГАРАНЦИЯ НА НИВО ПРОДУКТ - АКУМУЛАТОРИ

Гаранцията за продукт е стандартна и касае производствени дефекти на акумулаторите за срок от 24 месеца след закупуването им. Договорът (фактурата) и гаранционната карта се запазват от купувача до изтичане на гаранционния срок. Акумулатори, предоставени за рекламация, се разглеждат само след прeдоставяне на гаранционна карта от страна на купувача.

 

 

Абонирай се за нашия E-mail бюлетин: